Jaarverslag 2014

Algemeen
In 2014 werd opnieuw een TransplantERENdag georganiseerd. De Stichting heeft in 2014 tevens deelgenomen aan het Kunst & Antiek Weekend in Naarden.

Bestuurssamenstelling
De Stichting heeft afscheid genomen van Piet Legerstee en Paul van den Elsaker. Als nieuwe bestuursleden werden Jean Vossen en Stef Stienstra verwelkomd.

Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit:
- Gerard Boekhoff, voorzitter;
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Piet Legerstee, secretaris tot en met 7 mei 2014;
- Jean Vossen, secretaris vanaf 8 mei 2014;
- Paul van den Elsaker, penningmeester tot en met 7 mei 2014;
- Stef Stienstra, penningmeester vanaf 8 mei 2014;
- Yvonne Smeekes, PR & Communicatie;
- Hayo-Patrick Angerman, PR & Communicatie.

Kunst & Antiek Weekend in Naarden
Eind januari 2014 heeft de Stichting deelgenomen aan het Kunst & Antiekweekend in Naarden. Ons beeld De Klim was ingebouwd in een tent. De stand was naast het beeld opgesteld.

TransplantERENdag
Op 14 juni is de TransplantERENdag 2014 in Naarden gehouden. Zo’n 500 getransplanteerden, nabestaanden van donoren, levende donoren en belangstellenden zijn bijeen om de donoren te eren en te bedanken. In het verslag van Godfried Beumers lezen we:

“Sinds oktober 2011 staat op het pleintje naast de Grote Kerk van Naarden het nationaal donor monument De Klim. Enkele tientallen meters verderop vind je het beeld van Comenius, de grote Tsjechische denker en pedagoog. ‘Het ene beeld is modern, het andere klassiek. Maar het bijzondere is dat zij ten opzichte van elkaar in het geheel niet detoneren.’ Daarop wijst mevrouw Sylvester, burgemeester van Naarden, en ze vervolgt dat ‘de wereldwijde verbondenheid tussen mensen – ongeacht hun afkomst, ongeacht hun geloof – een belangrijke component in het denken van Comenius was. Ook doorzag hij de onlosmakelijke verwevenheid van twee basiswaarden in het menselijk bestaan: geven en ontvangen.’
Met deze woorden is de grondtoon van deze bijzondere middag gezet. Een aantal sprekers vertelt over geluk en verdriet, over dood en leven, over geven en ontvangen.”

De TransplantERENdag is dan ook dit jaar weer een succes.

De Gouden Klim
Door het bestuur is de onderscheiding De Gouden Klim ingesteld. Deze onderscheiding is ingesteld voor mensen, die zich op bijzondere wijze inzetten voor orgaantransplantatie en -donatie. De onderscheiding werd op 10 oktober 2014 voor het eerst uitgereikt en wel aan Piet Legerstee en Paul van den Elsaker. Zij werden gehuldigd vanwege hun grote inzet op het gebied van orgaandonatie in het algemeen en hun inspanningen voor de Stichting Nationaal Donor Monument (SNDM) in het bijzonder.

Piet Legerstee is de initiatiefnemer van het donormonument, Paul van den Elsaker heeft hem van het begin af aan bijgestaan om samen hun ideeën te realiseren.

Financiën
Zoals reeds in de inleiding gememoreerd is op 14 juni 2014 de TransplantERENdag gehouden. Dat is de belangrijkste activiteit van de Stichting Nationaal Donor Monument. Het bestuur heeft besloten van een batig saldo van de TransplantERENdag een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige TransplantERENdagen. Het batig saldo van de TransplantERENdag 2014 bedroeg € 1.168.
Wel is het jaar met een tekort van per saldo € 4.410 afgesloten. In 2015 zal de fondsenwerving dan ook ter hand moeten worden genomen door het werven van fondsen en donateurs.

Bestuursleden worden niet betaald voor hun activiteiten. Wel ontvangen zij vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Jean Vossen
Secretaris

Klik hier voor de jaarrekening 2014.

Menu