Jaarverslag 2008

In 2008 zijn de plannen om te komen tot de oprichting van een Nationaal Donor Monument nader uitgewerkt door de hiervoor opgerichte werkgroep binnen de Stichting Transplantatie Nu!

Er zijn dit jaar slechts beperkte activiteiten ondernomen om sponsoren te werven. De nog bestaande onzekerheid of de plannen realiseerbaar zijn speelt hierin een niet onbelangrijke rol. Wel is tijdens de TransplantERENdag in juni 2008 een collecte gehouden. Dit bracht bijna 2.400 euro op alsmede extra aandacht voor de plannen (onder de primaire doelgroep) voor het monument. Daarnaast kwamen met enige regelmaat individuele giften binnen. De enige kosten ten laste van dit jaar betroffen de bankkosten. Andere gemaakte kosten zijn niet ten laste van de donormonument-rekening gekomen.

Balans per 31 december 2008

Activa

Passiva

Bank

4.848,87

Eigen vermogen

830,00

Toename EV

4.018,87

4.848,87

4.848,87

Resultaten 2008

Ontvangen Giften

1.654,00

Opbrengst TE-Dag

2.377,65

Bankkosten

- 12,78

Resultaat 2008

4.018,87

Menu