Jaarverslag 2010

In het jaar 2010 kreeg de projectgroep een nieuwe voorzitter (Peter van Roosmalen), het aantal projectgroepleden werd verkleind en de Stichting Nationaal Donor Monument werd op 21 april opgericht. Tegen het einde van het jaar werd een definitieve keuze gemaakt voor de vorm van het te produceren monument. Dit was nodig om naar potentiële sponsoren toe een duidelijk tastbaar en te visualiseren verhaal te hebben.

Er kwamen beperkt giften en sponsorbijdragen binnen. Ook werd er tijdens de TransplantErendag een collecte gehouden voor het op te richten Nationaal Donor Monument. Voor het eerst zijn in dit jaar daadwerkelijk kosten gemaakt om onze doelstellingen te realiseren. Naast de kosten voor de oprichting van de Stichting NDM en de inhuur van een PR bureau (Wisse Kommunicatie) was er voornamelijk geld nodig om de onkosten voor o.a. drukwerk en die van de bestuursleden te vergoeden. Het bestuur wordt niet betaald voor haar activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Balans per 31 december 2010

Activa

Passiva

Debiteuren

90,00

Eigen vermogen

10.101,45

Liquide middelen

16.394,20

Toename EV

6.527,55

Overige vorderingen

292,50

Crediteuren

147,70

16.776,70

16.776,70

Resultaten 2010

Ontvangen Giften NDM

9.228,07

Collecte bij TransplantErendag

1.677,36

10.905,43

Kosten:

Oprichting Stichting NDM

712,22

Kosten initiële opzet

1.627,96

Public Relations

1.142,40

Kosten projectgroepleden

895,30

-

4.377,88

Resultaat 2010

6.527,55


Menu