Jaarverslag 2011

Aan het begin van het jaar 2011 zijn o.a. alle patiëntenverenigingen actief benaderd en voorzien van een actueel projectplan. Hieruit kwamen de nodige toezeggingen voor serieuze bedragen waarmee de kans op het slagen op het project behoorlijk groter werd. Toch ontbrak nog een fors bedrag. Medicijnfabrikant Astellas Pharma B.V. werd daarop benaderd of zij een bijdrage zouden willen leveren. Door hun werd in de maand mei het resterende bedrag toegezegd. Hierop werd in juni de opdracht aan Ben Overkampverstrekt tot de vervaardiging van het monument. Voor vele bijkomende zaken (vervoer, sokkel, inrichting omgeving e.d.) werd gepoogd kortingen te verkrijgen bij de relevante leveranciers. Ook werd het nodige gratis verstrekt waarmee op de totale begroting toch nog een redelijk overschot resteerde. De onthulling vond uiteindelijk in de nationale donorweek plaats op 21 oktober.

T.b.v. promotie-artikelen is in de aanloop naar de onthulling middels een scantechniek een digitaal 3D bestand gemaakt. Hiermee werd het mogelijk via 3D print en –lasertechnieken replica’s te maken en o.a. glazen sleutelhangers. Met Astellas werd afgesproken dat de transplantatiecentra een eigen grote(re) replica zouden gaan krijgen. De kosten zijn in het resultatenoverzicht opgenomen. De afspraak is echter dat deze kosten na overdracht van alle acht replica’s door Astellas vergoed gaan worden.

Voor de promotie van het Nationaal Donor Monument zijn bedragen uitgegeven voor drukwerk, inzet van Wisse Kommunicatie, porto e.d. In het verlengde van de promotie is een nieuwe websitestijl ontwikkeld en een webshop opgezet.

Het jaar was vol met activiteiten die door de projectgroepleden/het bestuur uitgevoerd moesten worden. Een behoorlijk deel van deze kosten betrof de reiskosten. Het bestuur wordt overigens niet betaald voor haar activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten zijn vergoed.

Na de onthulling van het donormonument zijn afspraken gemaakt voor het wekelijks leggen van bloemen bij het monument. Andere voor de komende jaren terugkerende kosten zijn die van de verzekering.

Na de opheffing van de Stichting Transplantatie Nu is binnen het bestuur van de Stichting Nationaal Donormonument afgesproken dat deze de tweejaarlijkse TransplantErendag gaat organiseren. De voorbereiding voor de eerstvolgende dag in juni 2012 is in 2011 gestart.

Balans per 31 december 2011

Activa

Passiva

Voorraden

655,13

Eigen vermogen

16.629,00

Debiteuren

2.174,25

Toename EV

16.018,31

Liquide middelen

30.347,97

Crediteuren

530,04

33.177,35

33.177,35

Resultaten 2011

Ontvangen Giften NDM

115.053,54

Omzet verkoop replica's e.d.

5.861,76

Sponsorbijdrage TE-dag

1.500,00

Renteopbrengsten

26,77

122.442,07

Kostprijs omzet verkopen

- 4.655,25

117.786,82

Kosten:

Kosten initiële opzet

1.663,04

Monument, materiaal en arbeid

76.555,14

Onthulling monument

5.660,74

Ontwikkeling replica's e.d.

3.099,65

Replica's transplantatiecentra

1.848,65

Promotie, drukwerk, porto e.d.

5.426,35

Website en -shop

1.399,46

Kosten projectgroep

4.097,92

Verzekeringen

1.420,62

Bloemverzorging bij NDM

265,00

Voorbereiding TE-Dag

331,94

-

101.768,51

Resultaat 2011

16.018,31

Menu