Jaarverslag 2013

Algemeen
Het jaar 2013 was een jaar tussen twee jaren met een TransplantERENdag, namelijk de
jaren 2012 en 2014. Het bestuur van de stichting heeft zich nog met tal van andere zaken
bezig gehouden.
Op de eerste plaats is er aandacht voor het plaatsen van replica’s van het Nationaal
Donor Monument bij transplantatiecentra. Nadat in 2012 bij het Academisch Medisch
Centrum Maastricht al een replica is geplaatst, zijn in 2013 replica’s van het Nationaal
Donor Monument geplaatst bij het UMC Radboud in Nijmegen en het Universitair Medisch
Centrum Groningen.
Daarnaast heeft de stichting deelgenomen aan het Kunst & Antiek Weekend te Naarden en
aan de Donor Design Week. Er is ook aandacht geweest voor de Donorweek. Het
Trekkermeisje bezoekt op 19 oktober het Nationaal Donor Monument, waarna zij op 20
oktober een voorstelling geeft in Bunnik. Hier ontvangt zij van het bestuur een kleine
replica van het donormonument.
Er is door het bestuur ook aandacht geweest voor het maken van een communicatieplan.

Bestuursamenstelling
Bestuurlijk heeft er een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. De stichting heeft
afscheid genomen van Majolein Bos en als nieuwe bestuursleden Gerard Boekhoff en
Yvonne Smeekes verwelkomd. Gerard Boekhoff heeft de functie van voorzitter op zich
genomen.

Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit:
- Gerard Boekhoff, voorzitter (vanaf 12 augustus 2013);
- Bart Pijpers, vice-voorzitter;
- Piet Legerstee, secretaris;
- Paul van den Elsaker, penningmeester;
- Marjolein Bos, bestuurslid (tot 12 augustus 2013);
- Hayo-Patrick Angerman, bestuurslid; en
- Yvonne Smeekes, bestuurslid (vanaf 12 augustus 2013).
Op 18 april 2013 is bij de notaris een statutenwijziging gepasseerd.

Website
De website is in 2014 volledig vernieuwd. Het artikelenbestand van de webshop is
aangevuld met setjes ansichtkaarten van het Nationaal Donor Monument.

Financiën
Financieel was het te merken, dat er sprake was van een tussenjaar.
De verkoop van replica’s is ten opzichte van 2012 met 350% (!) gestegen, van € 2.500
naar € 8.600.
De stichting heeft een bedrag van ruim € 17.000 ontvangen uit een nalatenschap.
Als gevolg van de liquidatie van de Stichting Transplantatie Nu! wordt het batig saldo van
deze stichting door de Stichting Nationaal Donor Monument ontvangen. Dat liquidatiesaldo
is als voorziening opgenomen omdat de mogelijkheid bestaat, dat er nog afrekeningen
komen op naam van deze stichting.
Het eigen vermogen van de stichting is met bijna € 10.000 gestegen.
Wat betreft de kosten: er is in 2013 geïnvesteerd in het plaatsen van informatieborden bij
het Nationaal Donor Monument. Zoals hiervoor al is aangegeven, is er een nieuwe website
in gebruik genomen.
De bestuurskosten zijn ook dit jaar weer beperkt. De bestuursleden worden niet betaald
voor hun activiteiten, maar zij ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk
gemaakte kosten.
Er heeft ook nog een afboeking plaatsgevonden op de incourante voorraad (DVD’s en USBsticks).

De blik vooruit
De voorbereidingen voor de TransplantERENdag 2014 zijn in volle gang. De eerste
financiële bijdragen voor die dag zijn al in 2013 ontvangen.
In 2014 zal een replica worden geplaatst bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam
(AMC).

Stef Stienstra
Penningmeester

Klik hier voor de Jaarrekening 2013

Menu