ANBI

De Stichting Nationaal Donor Monument is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In het verlengde van onze ANBI-status zijn de onderstaande gegevens openbaar beschikbaar.

Naam van de Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Nationaal Donor Monument

RSIN / Fiscaal nummer

8224.27.345

Contactgegevens

Zie contact

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Zie bestuur

Beleidsplan

Doelstelling van de Stichting Nationaal Donor Monument

Statutair is de doelstelling van de stichting;

1. het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument te Naarden,
2. het uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van dankbaarheid voor orgaandonatie,
3. het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Missie

Concreet betekent dit dat wij onze dank willen betuigen aan de donoren, de levende donoren en de nabestaanden van donoren, die een orgaan hebben afgestaan ten behoeve van transplantatie. Wij willen de donoren en hun nabestaanden hiervoor eren. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan bewustwording rondom transplantatie en donatie.

Middelen om de doelstelling te verwezenlijken

Het bestuur van de stichting bedient zich van een drietal middelen om de doelstellingen te verwezenlijken:

1. Het Nationaal Donor Monument ‘De Klim’ te Naarden

Het monument is opgericht ter herinnering aan de (anonieme) donoren die hun organen hebben afgestaan. Het is een indrukwekkend monument en staat op een mooie plek, naast de Grote Kerk van Naarden. Het beeld ‘De Klim’ is ontworpen door Egbert Hermsen en uitgevoerd door kunstenaar Ben Overkamp. Het staat symbool voor enerzijds een getransplanteerde die dankzij zijn of haar donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft. Het monument is op 21 oktober 2011 onthuld door Erica Terpstra en burgemeester Joyce Silvester van Naarden.

2. De TransplantERENdag

De TransplantERENdag wordt om het jaar georganiseerd in de Grote Kerk in Naarden als eerbetoon aan donoren. Het is een mooie traditie. De dagen worden bezocht door getransplanteerden, levende donoren, nabestaanden van donoren en anderszins betrokkenen. De sfeer en uitstraling van deze dag zijn heel bijzonder. De TransplantERENdag vereist een goede en zorgvuldige voorbereiding. De organisatie draagt een grote verantwoordelijkheid om de traditie op een goede manier voort te zetten. Dit mede omdat het voor de bezoekers veelal een emotionele bijeenkomst is.

3. Communicatie

Communicatie speelt een essentiële rol bij het werk van de stichting. Ten behoeve van de promotie van het monument en de TransplantERENdag en ook ten behoeve van het streven naar bewustwording rondom transplantatie en donatie.

Fondsenwerving

Het bestuur van de stichting verwerft op de volgende manier fondsen (geldmiddelen);

1. door middel van giften van particulieren en instellingen,
2. door sponsorbijdragen ten behoeve van de TransplantERENdag,
3. door opbrengsten van de verkoop van replica’s van het monument,
4. door schenkingen, legaten en erfenissen.

Beheer van het vermogen van de stichting

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Voor zover er fondsen aanwezig zijn, worden deze beheerd met een laag risicoprofiel. Beleggingen op spaarrekeningen, deposito’s en staatsobligaties verdienen de voorkeur boven beleggingen in aandelen. Op dit moment bestaat het vermogen van de stichting uitsluitend uit spaartegoeden.

Besteding van het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de organisatie van de TransplantERENdag en andere activiteiten, zoals de Donorrun, de Donor Design Week, het aanbieden van replica’s aan transplantatiecentra.

Vergoedingen bestuurders

Aan de bestuurders van de Stichting worden geen vergoedingen of beloningen anderszins betaald. Alleen werkelijk gemaakte kosten door bestuurders mogen gedeclareerd worden onder overlegging van bewijsstukken (nota’s e.d.).

Verslag van uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Zie verslag

Menu