Jaarverslag 2007

In het najaar van 2007 is vanuit het bestuur van de Stichting Transplantatie Nu! een werkgroep opgericht dat tot taak kreeg om te komen tot de oprichting van een Nationaal Donor Monument.

Eind oktober 2007 is hiervoor een aparte bankrekening geopend en zijn de eerste ideeën (o.a. tijdens een donorvoorlichtersbijeenkomst) naar buiten gebracht. Dit had effect dat de eerste giften (voornamelijk van getransplanteerden) binnen kwamen. Totaal is daarbij 830 euro ontvangen. Effectief zijn er in deze periode geen kosten ten laste van deze donormonument-rekening gekomen.

Balans per 31 december 2007

Activa

Passiva

Bank

830,00

Eigen vermogen

830,00

830,00

830,00

Resultaten 2007

Ontvangen giften

830,00

Onkosten

0,00

Resultaat 2007

830,00

Menu