Jaarverslag 2012

Na de onthulling van het Nationaal Donor Monument op 21 oktober 2011 is de doelstelling van de Stichting Nationaal Donor Monument aangepast. De uitgevoerde activiteiten in 2012 zijn dan ook verschoven naar het zichtbaar maken/houden van het Donor Monument bij de verschillende doelgroepen. In het verlengde van het bereiken van de eerste doelstelling (tot stand brengen monument) en de aanpassing naar de nieuwe doelstellingen is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Belangrijke activiteiten waar het Nationaal Donor Monument in zichtbaar werd waren de TransplantErendag en de DonorRun (in de Donorweek). Verder zijn de eerste replica’s aangeboden aan Transplantatiecentra. Voor de organisatie van de TransplantErendag zijn sponsorgelden ontvangen. De kosten voor de replica’s van de transplantatiecentra worden na plaatsing bij Astellas Pharma B.V. in rekening gebracht.

De verkoop van replica’s en andere producten blijft doorlopen al bleef de omzet duidelijk achter bij de periode vlak na de onthulling in 2011. Besloten werd het contract voor het elektronisch betalen van producten uit de webshop stop te zetten. Vanaf oktober 2012 wordt op factuurbasis geleverd.

Een niet onbelangrijke bijdrage in 2012 was een legaat van 3.600 euro. Het betreft een legaat dat ook in de komende jaren mogelijk beschikbaar gaat komen.

De belangrijkste kosten in 2012 waren die voor de organisatie van de TransplantErendag. Hoewel er een positief resultaat is op de organisatie van deze dag dient gerealiseerd te worden dat de financiële risico’s gezien de totale omvang van de kosten t.o.v. het eigen vermogen niet gering zijn. Enige voorzichtigheid in de begroting van kosten en sponsorbijdragen diende daarom ingebouwd te worden.

N.a.v. de onthulling werd besloten om een DVD te produceren over ‘The Making of’ het Nationaal Donor Monument. Begin 2012 is dat gerealiseerd. Wel was de Stemra verklaring t.b.v. toegestane verkoop aan het einde van 2012 nog niet ontvangen.

Er is in 2012 een redelijk bedrag aan reclame en promotiematerialen uitgegeven. Hierin zitten ook grote foto’s op aluminiumplaat die o.a. aangemaakt zijn t.b.v. de deelname aan een in januari 2013 te houden Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk van Naarden.

Een jaarlijks terugkerende kostenpost van behoorlijke omvang betreft de verzekering van het monument.

De bestuurskosten in dit jaar zijn aanmerkelijk gedaald t.o.v. vorig jaar. Het tot stand brengen van het monument in 2011 kostte beduidend meer bestuursactiviteit dan het beheer van het monument en de promotionele activiteiten hieromheen in dit jaar. Het bestuur wordt overigens niet betaald voor haar activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten zijn vergoed.

Balans per 31 december 2012

           
                 
Activa         Passiva      
                 
Inventaris 274,00     Eigen vermogen 32.647,31
Voorraden   850,00     Afname EV     -3.094,85
Te factureren TC-replica's 14.797,67     Crediteuren     750,00
Debiteuren   109,68            
Liquide middelen 14.271,11            
                 
  30.302,46         30.302,46
                 

Resultaten 2012

             
                 
Omzet verkoop replica's e.d.         2.498,35
Ontvangen giften NDM             100,00
Opbrengst Legaat             3.600,00
Renteopbrengsten             848,91
Sponsorbijdragen TE-dag             18.625,00
              25.672,26
Kostprijs omzet verkopen           - 1.863,87
              23.808,39
                 
Kosten:                
Onderhoud Monument       100,00    
Plaatsing replica's transplantatiecentra       342,23    
Kosten TE-Dag         15.610,15    
Organisatie DonorRun         548,85    
Ontwikkeling en productie DVD       1.936,23    
Bestuurskosten         1.040,10    
Reclame, Promotiematerialen,  Porto        3.141,44    
Website en -shop         574,69    
Verzekeringen         1.419,17    
Bankkosten           192,65    
Afschrijving inventaris         25,00    
Overige kosten         1.972,73    
              - 26.903,24
                 
Resultaat 2012           -3.094,85